Fios:
Chaidh an dealbh-chluich iongantach seo a chlàradh aig an Lanntair ann an Steòrnabhagh air Dihaoine 27 Ògmhios 2014. Chaidh an dealbh-chluich a sgrìobhadh le DS Moireach agus chaidh a stiùireadh le Coinneach MacRath. A’ gabhail pàirt san dealbh-chluich bha Daibhidh Walker, Coinneach Lindsey, Sean MacLeòid, Iain Beggs, Magaidh NicChoinnich agus Rachel Cheanadach. Taing sònraichte gu Mòrag Nic a’ Ghobhainn a bha na Riochdaire Steidse air an oidhche. Seo an tachartas mu dheireadh san t-sreath Gairm nan Gàidheal a bha air a riochdachadh le Pròiseact nan Ealan.
00

Gaol
00

Seallaidhean

‘S toigh
Sequamur
Fiosrachadh mu bhuilean CfE
EXA 0-12a-EXA 4-12a | EXA 0-14a – EXA 4-14a

Sequamur

Fios:

Chaidh an dealbh-chluich iongantach seo a chlàradh aig an Lanntair ann an Steòrnabhagh air Dihaoine 27 Ògmhios 2014. Chaidh an dealbh-chluich a sgrìobhadh le DS Moireach agus chaidh a stiùireadh le Coinneach MacRath. A’ gabhail pàirt san dealbh-chluich bha Daibhidh Walker, Coinneach Lindsey, Sean MacLeòid, Iain Beggs, Magaidh NicChoinnich agus Rachel Cheanadach. Taing sònraichte gu Mòrag Nic a’ Ghobhainn a bha na Riochdaire Steidse air an oidhche. Seo an tachartas mu dheireadh san t-sreath Gairm nan Gàidheal a bha air a riochdachadh le Pròiseact nan Ealan.

Fiosrachadh mu bhuilean CfE

GAI 3-12a
LIT 3-22a.


‘S toigh
Gaol
00
Seallaidhean
00