Cluich A’ ghaoth mhòr fhuar

A’ ghaoth mhòr fhuar

Nuair shèideas a’ ghaoth mhòr fhuar
Bidh sinne fuar is reòtht
Is feumaidh sinn aodach blàth
Bonaid, miotagan is còt’.

Feumaidh sinn brògan blàth
Is stoc mar n-amhaich fhìn
Is ’s doch gum feum sinn còmhdach
Son ar sròinean bochd oh hì!!

00:01:06

Ceòl le Calum Martàinn | Na faclan le Peigi Flòraidh NicDhòmhnaill

A’ ghaoth mhòr fhuar

Nuair shèideas a’ ghaoth mhòr fhuar
Bidh sinne fuar is reòtht
Is feumaidh sinn aodach blàth
Bonaid, miotagan is còt’.

Nuair shèideas a’ ghaoth mhòr fhuar
Bidh sinne fuar is reòtht
Is feumaidh sinn aodach blàth
Bonaid, miotagan is còt’.

00:01:06

Ceòl le Calum Martàinn | Na faclan le Peigi Flòraidh NicDhòmhnaill