Fios:
Faodaidh sgoilear no tidsear goireas a chruthachadh dhaibh fèin. Lìon a-steach na facail agad fhèin agus cruthaich goireas ann am beagan mhionaidean! Faodaidh seo a bhith air a chleachdadh aig diofar ìrean san sgoil.
00

Gaol
00

Seallaidhean

‘S toigh
Facal
Fiosrachadh mu bhuilean CfE

Lorg am Facal

Fios:

Faodaidh sgoilear no tidsear goireas a chruthachadh dhaibh fèin. Lìon a-steach na facail agad fhèin agus cruthaich goireas ann am beagan mhionaidean! Faodaidh seo a bhith air a chleachdadh aig diofar ìrean san sgoil.

Fiosrachadh mu bhuilean CfE


‘S toigh
Gaol
00
Seallaidhean
00