Tha sinn ag obair air e-Stòras a thoirt thugaibh air innealan fòn.

Anns an eadar-ama, nach toir sibh sùil air an làrach-lìn air inneal tablet no air PC.

www.e-storas.com
Fàilte gu
e-Stòras ùr!
Fuaimean
Fiaclan Glan
A’ ghaoth mhòr fhuar
Deich Èisg Bheaga
Òrain na Cloinne Bige
An Sgeulachd Ghoirid
Là agus Oidhche
Santa Claus
Beathaichean
Tha Aonad Ioma Mheadhain Chomhairle nan Eilean Siar suidhichte taobh a-staigh Roinn Foghlam is Seirbheisean Chloinne. Tha e na amas dhan sgioba goireasan a chruthachadh airson sgoilearan a tha a' dol tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig trì diofar ìrean; fo-sgoil, bun-sgoil agus àrd-sgoil.

Cuir fios thugainnEvelyn : Manager
Alick : designer/developer
Martin : designer/developer
John : designer/developer
Fàilte gu e-Stòras ùr! Tha sinn an dòchas gun còrd an dreach ùr ruibh gu mòr. Bidh goireasan ùr ri fhaighinn air an làrach fad na h-ùine agus chì thu gu bheil sinn air ceangal a-steach ri cuspairean agus dathan An Curaicealam airson Sàr Mhaitheas. Tha na ochd cuspairean sin ri fhaicinn air Eilean e-Stòras. Faodar faighinn chun na goireasan tro na cuspairean eadar-dhealaichte no tro bhith a’ cliocadh ann an seo gus taghadh dè an aois dha bheil thu a lorg goireasan. Cuideachd air an làrach tha sinn air fiosrachadh mu na Eòlasan agus Builean a cheangal a-steach airson na goireasan eadar-dhealaichte.

mu dhéidhinn

Tha Aonad Ioma Mheadhain Chomhairle nan Eilean Siar suidhichte taobh a-staigh Roinn Foghlam is Seirbheisean Chloinne. Tha e na amas dhan sgioba goireasan a chruthachadh airson sgoilearan a tha a' dol tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig trì diofar ìrean; fo-sgoil, bun-sgoil agus àrd-sgoil.

Evelyn : Manager
Alick : designer/developer
Martin : designer/developer
John : designer/developer

Cuir fios thugainn

01851 706943

evelyn@gnes.net

Send an email to us